Du er her: Forsiden

Kontaktinformasjon

AFE Tromsø 

Institutt for samfunnsmedisin  

Det helsevitenskapelige fakultet

UIT, Norges arktiske universitet

9037 TROMSØ

e-post: may-lill.johansen@uit.no

Telefon: 922 89267

 

 

 

______________________________________________________________________

Les mer:

 

 


 

 

Ta kontakt !

 

 

Vi ønsker kontakt med allmennleger fra Nordland,Troms og Finnmark , som ønsker å komme i gang med forskning. Ta kontakt om du har egne ideer eller om du vil vite mer om planlagte eller pågående prosjekter.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Hva er AFE Tromsø?

AFE Tromsø er et forskningssenter ved Institutt for samfunnsmedisin, UIT Norges arktiske universitet, som ble opprettet for å fremme allmennmedisinsk forskning i Nord-Norge

Les mer.

 

 

Våre samarbeidspartnere

AFE Bergen

AFE Oslo

AFE Trondheim

NSDM Nasjonalt senter for distriktsmedisin

ASP Antibiotikasenteret

NAFALM Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

NFA (Norsk forening for allmennmedisin)

Til toppen av siden

Velkommen til nettstedet for Allmennmedisinsk Forskningsenhet ved UiT Norges arktiske universitet!


Verksted og seminar i AFE Nord 30.10.20

I anledning lederskifte i Allmennmedisinsk Forskningsenhet Nord ble det avholdt Framtidsverksted og AFE-seminar ved UiT- Norges Arktiske Universitet 30. oktober 2020, ledet av påtroppende leder May-Lill Johansen og Mette Bech Risør, professor ved AFE Nord.

 

Professor Hasse Melbyes karriere med allmennpraksis, forskning og ledelse ved AFE Nord ble behørig feiret med informative og inspirerende foredrag, panel-intervju og festmiddag med taler. Hasse holdt selv et foredrag om klinisk betydning av hjerte og lungelyder, hvor han også viste fram et nytt verktøy for klinisk relevant trening. 

 

Vi fikk et godt innblikk i AFEnes historie, ønsker og behov for allmennmedisinsk forskning i framtiden, og dypsindig refleksjon om biomedisinsk og eksistensiell rasjonalitet i en allmennmedisinsk konsultasjon.

 

Vedlagt lenke til panelintervjuet hvor Hasse forteller om tiden da fastlegeordningen og AFE Nord ble satt i gang og fram til i dag.

Foto: Maria Fredriksen Kvamme

 

Deltakere på AFE Nord sitt fremtidsverksted. Fra ve: Mona Albrigtsen, Mette Bech Risør, May-Lill Johansen, Jorunn Nygaard, Michelle Tuv Pettersen og Hasse Melbye. Foto: Maria Fredriksen Kvamme.

AFE-seminar i Store Aud, med gjester fra de andre AFEne og UiT-kolleger på skjermen.
Foto: Maria Fredriksen Kvamme

Avtroppende AFE-leder Hasse Melbye og påtroppende leder May-Lill Johansen
Foto: Maria Fredriksen Kvamme

Ny leder for AFE i Tromsø

Fra 1 april begynte May-Lill Johansen som leder for AFE Tromsø. Hun har vært spesialist i allmennmedisin siden 2001 og tok ph.d. i 2012 med avhandlingen «A doctor close at hand: A qualitative analysis of GPs’ work in cancer care.» Siden 2012 har hun vært førsteamanuensis i allmennmedisin ved UIT.  Hasse Melbye slutter som AFE-leder, siden han nærmer seg pensjonering, men deler jobben med May-Lill fram til 1. oktober i år.

Disputas om ungdom og medisinsk uforklarte symptomer (MUS)

Screenshot fra disputasen (foto NSDM). Fra disputasleder May-Lill Johansen, kandidat Maria Fredriksen Kvamme, på skjermopponentene førsteamanuensis Katrine Vitus og professor II Ida Maria Hydle. Åge Wifstad var komitéleder.

12. mai disputerte Maria Fredriksen Kvamme med avhandlingen «Lidelse, agens og omsorg i medisinsk uforklarte symptomer.En etnografisk studie om sosiale løp og reforhandling av forståelsesrammer ved medisinsk uforklarte symptomer i norsk ungdomstid.»

I det norske sammendraget skriver Maria:

En vet ennå lite om hvordan ungdommer forstår og handterer symptomer på for eksempel smerter, utmattelse eller fordøyelsesproblemer som går ut over deres hverdag over tid, og hvor de har oppsøkt legehjelp uten å ha fått en fullgod forklaring eller behandling. Avhandlingen utforsker forståelse og handtering av medisinsk uforklarte symptom i ungdomstid gjennom antropologisk feltarbeid i en nordnorsk by over ett og et halvt år i 2015/2016. Den baserer seg på deltagende observasjon, intervju med unge og fagpersoner og deltagende film metodikk. Målet med studien var å bringe fram perspektiver og strategier hos unge som opplever slike plager, og få bedre kunnskap om kommunikasjon omkring helse og hvordan de blir møtt. Vi finner to former for selvhjelp som de unge handterer sin situasjon igjennom, og to måter fagpersoner i skole, primær sosial og helsetjenester støtter dem ved hjelp av kommunikasjon.

Hovedveileder for Maria var professor Mette Bech Risør ved AFE, mens biveiledere var professor Catharina Elisabeth Wang ved Institutt for psykologi og førsteamanuensis Trond Waage, Institutt for samfunnsvitenskap. Disputasen ble gjennomført uten publikum tilstede og streamet live. 1.juni startet Maria på et postdoktorprosjekt, med tittelen Studentblikk på psykisk helse og trivsel. 

Les avhandlingen her

23.09.2020

 

Disputas om lungelyder

1 april disputerte Juan Carlos Aviles Solis  med temaet “Identification and prevalence of adventitious lung sounds in a general adult population”. Det gikk strålende, men med mindre festivitas enn det som er vanlig ved disputaser, naturligvis for å hindre smittespredning av koronaviruset.  Det var ikke publikum i auditoriet, tredje opponent og representant for dekan var tilstede, mens første og annenopponent var med på Skype. Feiringen foregikk også på nett.

Et viktig spørsmål på prøveforelesning og disputas var om lungeauskultasjon har en framtid i medisinsk praksis eller om tradisjonen med bruk av stetoskopet er en bremse i utviklingen av ny teknologi som kan være til større nytte i diagnostikken. Annenopponenten spurte Juan Carlos om vi fortsatt vil bruke stetoskopet på samme måte om 20 år. Da svart han med et motspørsmål: vil vi fortsatt spørre pasienter om de er tung i pusten? Poenget var at man ikke kan stille en sikker diagnose med stetoskopet, men at man får klinisk informasjon som kan være like nyttig som et symptom pasienten kan fortelle om. Både symptomer og lungelyder er brikker i et større puslespill.

Juan Carlos Aviles Solis diskuterer avhandlingen med førsteopponent Tjard Schermer fra Radboud  institute of Health Sciences, Nijmegen, Nederland
Foto: Gro Rosvold Berntsen (3. opponent).

Les avhandlingen her

14.04.2020

 

Juan Carlos Aviles Solis har fått AFU’s forskningspris 2019

Under årets Nidaros kongress ble Juan Carlos tildelt AFU’s forskningspris. Les hele saken her
Prisen blir tildelt beste presentasjon på «forskningsdagen», og det legges vekt på både innhold og framføring. Som ph.d.student har Juan Carlos tatt opp lungelyder på 6000 deltakere i Tromsøundersøkelsen. Foredraget han holdt handlet om hvordan funn av knatre- og pipelyder henger sammen med deltakernes helsetilstand (selvrapport sykdom, symptomer, røyking, lungefunksjon m.m.) samt kjønn og alder.  Et viktig funn var at forekomsten av knatrelyder øker betydelig med økende alder. Les mer i en artikkel som nylig er publisert i BMC pulmonary medicine: Prevalence and clinical associations of wheezes and crackles in the general population: the Tromsø study.

Artikkelen kan leses her

12.11.2019

Workshop om lunge- og hjerteauskultasjon ved Nordisk allmennmedisinsk kongress I Aalborg, 17-20 juni 2019

AFE Tromsø arrangerte en workshop og presenterte noen resultater fra Tromsøundersøkelsen. Workshopen ble ledet av Hasse Melbye, mens Juan Carlos Aviles Solis, Anne H. Davidsen og Stian Andersen presenterte sine prosjekter. Så langt kunne vi fortelle at prevalensen av knatrelyder i befolkningen over 40 år er litt under 15% og at pipelyder kan høres hos litt under 20%. Forekomst av knatrelyder øker betydelig med alderen og er sterkere assosiert med kols enn med hjertesvikt. Hjertelydsprosjektet ble presentert, men analysen av hjertebilydenes diagnostiske betydning er langt fra ferdig, så det må vente til neste nordiske kongress i Stavanger om 2 år.

Til gruppearbeidet spilte vi av lunge og hjertelyder fra 6 personer, og lydene ble visualisert ved spektrogram. Det ble vist flere eksempler på inspiratoriske knatrelyder hos personer med KOLS. Hos en kvinne med astma hørtes ekspiratoriske pipelyder, men hun hadde normal lungefunksjon. En eldre mann hadde alvorlig hjertesvikt med aortastenose, aortainsuffisiens og mitralinsuffisiens. Det hørtes inspiratoriske knatrelyder, men ingen hjertebilyder. Lydene og hvordan man bør respondere på dem ble diskutert. Det var ca. 70 deltakere.

01.07.2019

Disputas om spirometri og pulsoksimetri i diagnostikk av hjerte- og lungesykdom i allmennpraksis

 Lene og veiledere, fra venstre Hasse Melbye, Lene G. Dalbak, Jørund Straand

Den 2. november, i Tromsø, forsvarte Lene G Dalbak sin avhandling om spirometri og pulsoksimetri  i diagnostikk av hjerte- og lungesykdom i allmennpraksis. I prøveforelesningen redegjorde Lene for hvordan belastningstester, som trappetest og  6 minutters gangtest, kan bidra til bedre diagnostikk, gjerne i samarbeid med lokal fysioterapeut eller frisklivssentral.

02.11.2018

Les mer »

Disputas om allmennlegers deltakelse ved ø.hjelp utrykninger

Magnus og veiledere, fra venstre Mette B. Risør, Magnus Hjortdahl, Erik Zakariassen, Peder Halvorsen

Den 31. oktober forsvarte Magnus Hjortdahl sin ph.d. avhandling om allmennlegers deltagelse ved ø.hjelp utrykninger. Disputasen fant sted ved Campus Alta.  I prøveforelesningen ga Magnus en god oversikt over hvordan man tenker internasjonalt å bedre behandlingen av akutt sykdom og skader i distrikter langt fra sykehus.

31.10.2018

Les mer »

Reduserte pulsoksymetriverdier kan bidra til å påvise diastolisk hjertesvikt i tidlig stadium

Lene Gjelseth Dalbak har i en studie fra Diolup-prosjektet vist at koronar hjertesykdom som komorbitet hos pasienter med kols eller astma bidrar til redusert oxygenmetning (SpO2≤95%). Les mer

En ny studie basert på den sjette Tromsøundersøkelsen viser at diastolisk dysfunksjon også er assosiert med nedsatt SpO2. Vi vet at diastolisk dysfunksjon kan utvikle seg til venstresidig hjertesvikt, og studien viser at nedsatt oksygenopptak også kan forekomme før en hjertesviktdiagnose kan stadfestes. Hos pasienter med tung pust, om de har kols eller ikke, er det en utfordring å finne ut om hjertesykdom kan spille en rolle.  Nedsatt oksygenmetning kan styrke en mistanke om at diastolisk dysfunksjon kan spille en rolle.

Les mer

13.06.2018

Symposium om lungelyder ved årets IPCRG konferanse

Årets International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) World Conference ble arrangert i Porto 31 mai til 2 juni. Sammen med våre samarbeidspartnere i Portugal holdt AFE et symposium om betydningen av å registrere lungelyder i primærhelsetjenesten. Resultater fra den 7. Tromsøundersøkelsen med lydopptak fra lungene til 6000 Tromsøværinger ble presentert av Juan Carlos Aviles Solis. Analysene så langt viser at knatrelyder og pipelyder ofte forkommer i befolkningen, og særlig hos eldre.  Resultatene bekrefter at disse fremmedlydene kan styrke en mistanke om pågående lunge- eller hjertesykdom. Videre analyser vil også kunne fortelle oss hvor ofte disse fremmedlydene kan forekomme uten at sykdom er påvist og også i hvilken grad kronisk lunge- eller hjertesykdom kan forekomme uten at det høres fremmedlyder ved auskultasjon. Det var stort oppmøte til symposiet (nærmere 100).

 

På bildet ses de fem som hadde innlegg, fra venstre Cristina Jácome, Hasse Melbye, Alda Marques, Ana Oliveira og Juan Carlos Aviles Solis.

12.06.2018

Disputas om livet etter kreft

Tone Seppola-Edvardsen disputerte 14 november. Hun hadde fulgt personer som tidligere var blitt behandlet for kreft i ca. ett år, og intervjuet dem om hvordan de forholder seg til fornemmelser/symptomer fra kroppen og den usikkerheten de føler når de lurer på om kreften er på vei tilbake. Det var viktig for deltakerne å finne en balanse mellom å overse symptomer og ta dem alvorlig. Ofte ville deltakerne holde sin usikkerhet for seg selv, men det var også her viktig å finne en balanse mellom å være åpen og å ikke belaste sosiale relasjoner. På bildet ser dere Tone i midten omkranset av disputasleder professor Jan Abel Olsen og  bedømmelseskomiteen (fra venstre professor Helle Ploug Hansen fra Syd-Dansk Universitet, førsteamanuensis Åge Wifstad, UIT og professor Kari Nyheim Solbrække, UiO).

Avhandlingen kan leses her

15.11.2017

Internasjonal konferanse om lungelydsforskning i Tromsø

15-16 september arrangerte AFE Tromsø den 42. årlige konferansen for International Lung Sound Association. Det passet bra for oss å arrangere dette i år, siden vi nå kunne presentere de første resultatene fra vårt store materiale av lungelyder fra den sjuende Tromsøundersøkelsen. Vi vet nå for eksempel at forekomsten av knatrelyder i befolkningen øker dramatisk med økende alder, og at det neppe kan forklareres med at flere får hjerte og lungesykdom. Vi kunne også presentere at medisinstudenter lettere kjenner igjen fremmedlyder fra lungene, når lydopptak presenteres sammen med en grafisk presentasjon av lydene (spektrogram). Vi samarbeider med forskere ved Institutt for imnformatikk, og klassifisering av lungelyder basert på machine learning ble også presentert. For øvrig ble det presentert mange interessante prosjekter fra Japan, Tyskland, Portugal og andre land der det forskes på lungelyder. Bildet viser deltakerne utenfor det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø.

Proceedings ILSA 42nd

20.09.2017

Vel overstått og flott disputas av Johanna Laue

Johanna Laue mellom veilederne Hasse Melbye og Mette Bech Risør (hovedveileder)

Den 24. mars 2017 disputerte Johanna Laue på sin avhandling: Managing exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. An investigation of treatment decisions from a primary care perspective.

Johanna Laue har gjennom sine studier vært tilknyttet det NFR finansierte internasjonale prosjektet PEXACO som handler om håndtering av KOLS-forverringer i allmennpraksis og pasientens perspektiv på selv-medisinering.

Avhandlingen kan leses her

Les mer »

31.03.2017

Mange forhold tas i betraktning når allmennleger behandler KOLS-forverringer med antibiotika og/eller prednisolon

I PEXACO-prosjektet har leger fra sju land deltatt i fokusgruppeintervjuer og diskutert hva de legger vekt på hos pasienter med KOLS-forverringer.  Legene mente blant annet at det var svært viktig å ha god kjennskap til  pasienten, og det var flere grunner til dette .

Les mer

14.12.2016

 

Piping i brystet og lav oksygenmetning er indikasjoner på fall i lungefunksjon under astma- og KOLS-forverring

I en ny studie fra PEXACO-prosjektet er det for første gang blitt sett på hvilke kliniske funn som er assosiert med fall i FEV1 under astma- og KOLS-forverring. Disse funnene kan indikere at pasienten kan ha behov for en prednisolonkur.

Les mer

14.12.2016

Tidligere kreftpasienter holder de fleste bekymringer for seg selv, for å beskytte sine nærmeste og opprettholde et ‘vanlig hverdagsliv’

I denne artikkelen, som Ph.D.-student Tone Seppola-Edvardsen ved AFE er førsteforfatter på, tar vi for oss de dilemmaer tidligere kreftpasienter møter når de velger hva de skal dele med relevante andre og hva de skal holde for seg selv.  Vi foreslår å se håndteringen av eksistensiell usikkerhet som en iboende sosial prosess og del av hverdagens forvaltning av sosiale relasjoner.

Vi bygger på data fra gjentatte intervjuer med åtte tidligere kreftpasienter i en nord-norsk by, utført mellom januar 2014 og januar 2015. Gjennom våre spørsmål rundt hvem som var involvert i deltakernes tolking av kroppslige fornemmelser og deres valg av helseveier, fant vi ut at deltakerne holdt det meste av sin usikkerhet for seg selv. Deres hovedargument var at de ikke ønsket å bekymre andre unødvendig. På den andre siden snakket deltakerne også om relevante andres behov for, og forventninger om å få bli informert og involvert, og man ønsket også selv å kunne dele bekymringer med noen. Disse hensynene og behovene ble balansert innenfor ønsket om å opprettholde et mest mulig ‘normalt hverdagsliv’.

Til artikkelen

13.12.2016

KOLS-pris til AFE-lederen

Hasse Melbye mottok 16.11.16 årets LHL’s pris for fremragende forskning på KOLS-området. Forskningen har pågått siden 80-talet, med fokus på diagnostikk av KOLS og KOLS-forverringer. Opprettelsen av AFE og støtte fra Norges forskningsråd har gjort det mulig å gjennomføre et stort internasjonalt prosjekt om KOLS og KOLS-forverringer i primærhelsetjenesten. Les mer om prisutdelingen her

Hasse Melbye mottar KOLS-prisen fra LHL-leder John Normann Melheim (Foto Dagens Medisin)

AFEne 10 år!

På Primærmedisinsk uke ble det feiret at AFEne har fungert i 10 år, og at opprettelsene av AFEne har ført til betydelig mer allmennmedisinsk forskning. Tallet på ph.d.studenter har økt betraktelig, og myndighetene signaliserer at tiltaket har vært vellykket. Samarbeidet mellom de fire AFEne har bl.a. vært avgjørende for at vi har fått nasjonal forskerskole for allmennmedisin les mer her.

Lungelyder fra 6000 Tromsøværinger

Vi har nå avsluttet datainnsamlingen i Tromsøundersøkelsen, og har fått lungelyder fra 6000 deltakere over 40 år. Vi holder nå på med klassifisering av lydene, og kan slå fast at fremmedlyder på lungene er vanlige fenomen. Til våren vil vi kunne begynne å sammenholde forekomst av knatre- og pipelyder med lungefunksjon og tegn til hjertesvikt på ekkokardiografi.

Bilyder på hjertet

Vi har også tatt opp bilyder på hjerte på de ca 2000 deltakerne som var til ekkokardiografi. Vi har fått tildelt en universitetsstipendiatstilling for å analysere bilydene og sammenholde dem med ekko-funn, og stillingen vil snart bli lyst ut.

Utrykning på legevakt

I en studie basert på fokusgruppeintervjuer med allmennleger har Magnus Hjortdahl og medarbeidere funnet at legene ikke lenger ser på seg selv som hovedperson ved utrykninger på legevakt, men at det likevel kan være viktig at legevaktslegen deltar. Les mer

Magnus Hjortdahl, som sammen med et akuttmedisinsk team i Alta fikk legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2016

 

Har nå forskningsopphold i Australia

05.12.2016

 

Informasjon om Magnus Hjortdahl sitt prosjekt: Allmennlegen, legevakt og akuttmedisin.

Tidenes største samling av lungelyder

I den sjuende tromsøundersøkelsen (Tromsø 7) er vi nå i ferd med å få samlet tidenes største samling av lungelyder. Vi har opptak fra nesten 5000 deltakere som også har vært til spirometri og ca 1500 som også har vært til ekkokardiografi. Av de 1500 har vi også opptak av hjertelyder og lyder fra halskar, og vi har fått tildelt en ny ph.d. stipendiat som skal analysere hjertelydene. Stillingen vil bli utlyst over sommeren.

Opptakene fortsetter ut oktober 2016.

07.07.2016

KOLS-diagnose fører til røykestopp

Siden 80-tallet har personer som har fått hjerteinfarkt vært flinke til å slutte å røyke, mens personer med KOLS i større grad har fortsatt å røyke. I en ny studie fra Tromsøundersøkelsen har vi vist at denne forskjellen mellom hjerte- og lungepasienter nå er historie.

Blant 4497 som deltok i Tromsøundersøkelsen både i 2001-2  (Tromsø 5) og i 2007-8 (Tromsø 6) sank frekvensen av dagligrøykere fra 26% til 17%. Totalt var det 1150 som sluttet å røyke (37%). Blant de som hadde en KOLS-diagnose i Tromsø 5 var det 42% som sluttet å røyke, mens de som fikk en KOLS-diagnose i perioden mellom Tromsø 5 og Tromsø 6, var det 51% som kuttet røyken, samme andel som blant de som hadde fått hjerteinfarkt eller diagnostisert angina pectoris i denne perioden (52%).

Til artikkelen

07.07.2016

Vellykket internasjonal konferanse i Tromsø om ‘Diagnoser, praksis og evidens’

I starten av juni ble det i regi av AFE og SDU (Syddansk Universitet) avholdt en medisinsk antropologisk konferanse i Tromsø under nettværket MAAH (Medical Anthropology At Home). Konferansen hadde 30 presentasjoner av ny forskning på området og 2 keynote forelesninger ved Annemarie Jutel (New Zealand) og Simon Cohn (UK). Av viktige temaer som kom opp kan nevnes: diagnoser som ‘gjøres’ av helseprofesjonelle, pasienter eller pårørende, diagnostisering i kontekst av organisasjon og politikk, subjektivisering av diagnoser, og diagnoser som medikaliseres eller demedikaliseres. Konferansen følges opp av en antologi.

Lenke til MAAH:

 

07.07.2016

 

Nedsatt oksygenmetning er vanlig ved alvorlig nedsatt lungefunksjon, men kan også ses ved fedme

19.  mars disputerte Monica Linea Vold for ph.d. graden om pulsoksymetri-verdier i en generell befolkning. Monica Vold er lungelege ved UNN, og er en viktig samarbeidspartner for  AFE Tromsø.  Det er økende bruk av pulsoksymetri i allmennpraksis og vi trenger mer kunnskap om oksygenmetning ved forskjellige tilstander for å kunne fortolke de verdiene vi finner.

Les mer

Ny ph.d. avhandling om internettbasert kognitiv terapi

13. mars disputerte Maja Wilhelmsen i Tromsø med avhandlingen "Light my fire" - Perspectives on Motivation, Helpfulness and Implementation of Guided Internet-based Cognitive Behavioral therapy. I avhandlingen viser hun at pasienter med mild depresjon i stor grad gjennomførte behandlingsmodulene i internettprogrammet MoodGym, og fant det nyttig, nå de også ble fulgt opp av behandler mellom modulene. Fastleger som har deltatt i kurs i kognitiv terapi, anbefaler MoodGym til sine pasienter, men finner det vanskelig å gjennomføre strukturerte oppfølgingssamtaler mellom modulene. De vil følge pasientene opp slik de vanligvis gjør.

Maja Wilhelmsem sammen med veilederne Nils Kolstrup og Mette Bech Risør etter disputasen

Les mer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4180343/

Avhandlingen kan leses her

17.03.2015

Den sjuende Tromsøundersøkelsen er i gang

11 mars gikk startskuddet for Tromsø 7. Til del 1 vil alle Tromsøværinger over 40 år bli invitert, mens et tilfeldig utvalg på ca 10000 vil bli invitert til del 2, der det inngår en rekke undersøkelser, som beintetthetsmålinger, kognitiv funksjon ekkokardiografi og spirometri. Nytt i Tromsø 7 er opptak av lunge- og hjertelyder.

Les mer

17.03.15

Liten hjelp fra KOLS-retningslinjer for å få til målrettet behandling av forverringer

Ph.d.student ved AFE, Johanna Laue, er førsteforfatter på en systematisk gjennomgang av KOLS-retningslinjer. 19 ulike retningslinjer er vurdert. Det var vanlig å anbefale prednisolon til alle pasienter, ev dersom pasienten var "betydelig mer tung i pusten enn vanlig". Det var lite håndfast som allmennlegene kunne forholde seg til.
For antibiotikabehandling var kriteriene litt mer spesifikke. De fleste anbefalte behandling ved økning i luftveissymptomer. Noen spesifiserte at endret farge på oppspytt var et viktig kriterium. De norske retningslinjene var de eneste som anbefalte CRP-test.

Les mer

17.03.2015

Mindre ICS/LABA til KOLS-pasienter med hjertesykdom

Norske allmennleger skriver ofte ut ICS/LABA til KOLS-pasienter, men er mer tilbakeholdne når pasienten også har hjertesykdom. Det viser en analyse av forskrivninger til 376 astma- og KOLS-pasienter som deltok Diolup-prosjektet i 2009-10.

Les mer:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3983887/
13.05.2014

 

Det er vanskelig å gi god behandling til pasienter med KOLS-forverring

I denne studien ble fastleger og lungeleger intervjuet i fokusgrupper i seks europeiske land og Hong Kong om vurdering av symptomer, diagnostikk og rutiner for medisinering og hospitalisering. Tre områder eller temaer fant legene mest utfordrende: “komorbiditet”, “vanskelig pasient” og “håpløs sykdom”. For å takle disse utfordringene, mente legene det var viktig  å kjenne pasienten godt. Dette var også viktig i samarbeidet mellom første- og andrelinjen. Studien er en del av PEXACO.

Les hele artikkelen her

13.05.2014

 

Tenk på KOLS når det er positive funn ved perkusjon eller auskultasjon av lungene

For allmennleger er det kanskje en selvfølge å tenke på KOLS og gjøre spirometri når det høres hypersonor perkusjonslyd ved perkusjon eller pipelyder ved auskultasjon av lungene. Lungelegene bak GOLD-retningslinjene er ikke av samme oppfatning. I retningslinjene hevdes det at kliniske lungefunn er for usikre og at spirometri bør utføre på grunnlag av røykevaner og lungesymptomer. I en studie som utgår fra AFE Tromsø har Katja Oshaug og medarbeidere  kunnet bekrefte at lungefunn fortsatt er viktige nøkler til KOLS-diagnosen.

 

Les mer  http://www.dovepress.com/should-chest-examination-be-reinstated-in-the-early-diagnosis-of-chron-peer-reviewed-article-COPD
25.9.2013

 

Men beskrivelse av lungelyder varierer betydelig mellom land i Europa

Basert på GRACE-studien, som AFE-Tromsø og nord-norske allmennleger deltok i, er det blitt påvist betydelig variasjon i bruk av termer som knatrelyd, rhonchi (grov pipelyd) og svekket respirasjonslyd.

 

Les mer http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/13814788.2012.733690
25.9.2013

D-vitamin beskytter ikke mot luftveisinfeksjoner

Nivået av D-vitamin i blodet betyr ikke noe for forekomsten av luftveisinfeksjon hos voksne.

Dette har Steinar Robertsen og medarbeidere påvist på grunnlag av data fra den sjette Tromsøundersøkelsen, der mer enn  6000 deltakere i denne befolkningsundersøkelsen ble inkludert.

 

Les mer http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8912642
25.9.2013

CRP-test fører til at unødvendig bruk av antibiotika blir redusert

CRP-test brukes i dag i allmennpraksis i liten grad utenfor Norden og Sveits. I norsk allmennpraksis er denne testen den blodprøven som hyppigst tas. I en stor klinisk studie der europeiske leger fikk tilgang til CRP-test og opplæring i bruk av testen på internett, ble det påvist redusert bruk av antibiotika til pasienter med luftveisinfeksjon blant legene  som hadde tilgang til CRP-test.  Studien, som er publisert i The Lancet, er en spin-off av GRACE-studien som AFE Tromsø deltok i.

 

Les mer http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613609940
25.9.2013

SENCANCER Å merke sykdom i hverdagslivet: helsesøking og symptomoppfattelse blant kroniske kreftpasienter

Et samarbeid mellom AFE og NAFKAM har ledet til en bevilling fra NFRs program Helse og omsorg, bevilgningen er på 6 millioner NOK.

Prosjektet har som formål å utforske og forstå, hvordan kroniske kreftpasienter merker og opplever symptomer og kroppslige forandringer i hverdagslivet samt å se på hvilke prosesser som fører til helsesøking, hvem som aktiveres i sine sosiale nettverk (terapeutiske stier), og hvordan overgangen fra frisk til bekymret og syk foregår. I prosjektet vil det også bli undersøkt hvordan brukerne opplever ulike helsetjenester på ulike nivåer i helsesektoren. To stipendiater vil bli ansatt for å utføre parallelle studier med fokus på hhv et urbant og et ruralt sosialt miljø, og studiene skal føre frem til komparative analyser. Metodologisk bygger begge studiene på antropologiske feltarbeider.  Hele prosjektet utføres med CaP (Research Center for Cancer Diagnosis in Primary Care, Aarhus Universitet, Danmark) som partner.
Prosjektleder: Mette Bech Risør
12.2.2013

Personer med uoppdaget kols unngår å oppsøke fastlegen

I Tromsøundersøkelsen fra 2008 rapporterte bare 27 % av personer med spirometri forenlig med kols at de hadde astma eller kols. Siden kols ofte fører til at luftveisinfeksjoner blir ekstra plagsomme, har man tenkt at fastlegen har en unik mulighet til å stille kolsdiagnosen når udiagnostiserte personer kommer med akutt hoste og tung pust. Men personer med udiagnostisert kols går sjeldnere til lege med luftveisinfeksjon enn folk flest .

Les mer http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2466-12-51.pdf

19.10.2012

Innlagt etter telefonsamtale med lege

Pasienter med astma- eller kolsforverring blir ofte innlagt på bakgrunn av telefonsamtale med fastlege eller legevaktslege. En studie fra norske sykehus viser at legene ofte ikke opplever at klinisk undersøkelse er nødvendig for å avklare om innleggelse er nødvendig. Les mer her

19.10.2012

Vi er blitt bedre til å diagnostisere kols

De første resultater fra Diolupstudien er nå publisert. Data fra 7 norske allmennlegekontorer viser at det nå er bedre overensstemmelse mellom legenes kolsdiagnose og pasientenes spirometri enn det er funnet i tidligere studier. Kravet i blåreseptforskriften om å dokumentere sin diagnostikk med spirometri har trolig bidratt til dette. 

Les hele artikelen her.
 

12.12.2011

Informasjon om levetidsgevinst ved bruk av kolesterolsenkende medisiner: Påvirker det legenes beslutninger?

En studie som nylig er publisert i British Journal of General Practice tyder på det.  Leger som fikk informasjon om levetidsgevinst var mer tilbøyelige til å anbefale et kolesterolsenkende medikament enn leger som fikk informasjon om risikoreduksjon uttrykt ved ”number needed to treat” (NNT).  I studien, som er basert på papirkasuistikker, ble fastleger og indremedisinere tilfeldig fordelt til ulike former for effektinformasjon og spurt om de ville anbefale medikamentet til en pasient med høy risiko for hjerte/karsykdom.  Studien er et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Universitetet i Tromsø, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, Legeforeningens forskningsinstitutt, Kunnskapssenteret og Risikogruppen Odense, Syddansk Universitet.  Lenke til abstraktet finnes her:

Lese hele artikkelen.

Polske allmennleger tilrår i større grad sykmelding enn sine norske kolleger ved luftveisinfeksjoner

Dette viser to studier publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care.  Den ene studien er basert på observasjonsdata fra klinisk praksis i Polen og Norge, mens den andre baserer seg på papirkasuistikker.  I begge studier var andelen som ville sykmelde størst blant de polske allmennlegene, som også tilrådde lengre sykmeldinger enn de norske legene.  Dette tyder på at polske allmennleger ser mer alvorlig på luftveisinfeksjoner enn sine norske kolleger.  Et annet viktig funn var at både polske og norske allmennleger holdt seg godt innenfor anbefalte sykmeldingslengder i gjeldende svenske retningslinjer. Medical University of Lodz i Polen og AFE Tromsø har samarbeidet om disse studiene.  De kan leses her:

Decisions on sick leave certifications for acute airways infections based on vignettes: A cross-sectional survey of GPs in Norway and Poland

Sickness certification for patients with acute cough/LRTI in primary care in Poland and Norway 

Norske og svenske allmennleger bruker CRP til å redusere unødvendig antibiotikaforskrivning ved luftveisinfeksjon

Dette viser Kristin Jakobsen og medarbeidere i en studie av allmennlegers håndtering av akutt hoste/nedre luftveisinfeksjon i Norge, Sverige og Wales.  Når CRP-test var tilgjengelig, la legene mindre vekt på kliniske funn som fremmedlyder over lungene og farget ekspektorat i diagnostikk av nedre luftveisinfeksjon.  Siden fremmedlyder og farget ekspektorat har usikker sammenheng med lungebetennelse og bakteriell infeksjon, kan tillegg av CRP-test bidra til mer målrettet bruk av antibiotika.  Studien utgår fra GRACE-prosjektet, som er EU-finansiert forskningsprosjekt med deltakere fra 12 europeiske land.  Den kan leses her:

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/02813432.2010.506995

 

Topp

Det helsevitenskapelige fakultet, AFE Tromsø 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 44 000