Du er her: Medarbeidere

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Samarbeid med universitetet i Aveiro

9-10 mars møtte lungelydsgruppa fra Tromsø tilsvarende gruppe i Aveiro, Portugal, som er ledet av fysioterapeut og associate professor Alda Marques. Vi ble enige og samarbeid når det gjelder digitale analyser av lungelyder.En kanadisk lungelydsekspert, Hans Pasterkamp, deltar også i samarbeidet.

Til venstre ses IT-ingeniører og stipendiater fra Aveiro, med Alda Marques i front og Cristina Jacome nummer to fra venstre. Hans Pasterkamp sitter til høyre for disse. Fra Tromsø ses Juan Carlos Aviles Solis (bak), og videre mot høyre Lars Ailo Bongo og Hasse Melbye

 

 

Hasse Melbye

I tillegg til å være leder for AFE Tromsø er Hasse Melbye professor i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø. Han begynte som distriktslege i Tromsø i 1979, og startet med forskning i 1985. Han ble spesialist i allmennmedisin i 1988. Forskningen har i hovedsak dreiet seg rundt diagnostikk av luftveissykdommer i allmennpraksis, særlig lungebetennelse og obstruktive lungesykdommer (bronkitt, astma og KOLS). Tolkning av lungelyder som kan høres med stetoskopet har stått sentralt, også nyttevurderinger av blodprøver, spesielt av CRP (C-reaktivt protein). Det er også blitt satt fokus på det pasientens symptomer og varigheten av disse. Han har laget en undervisnings-DVD om lungelyder og ett nettkurs i lungefunksjonsundersøkelse. Og har skrevet om behandling av luftveissykdommer i læreboka ”Allmennmedisin”, i antibiotikaveilederen for allmennpraksis og i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
Han er prosjektleder for Diolup og Pexaco og for prosjekter knyttet til Tromsøundersøkelsen.

Intervju i Utposten nr 6 2006
Link til LUPIN
 

Kontakt: e-mail

Mette Bech Risør

Mette Bech Risør er PhD, seniorforsker og antropolog med spesiale i medisinsk antropologi. Hun har i en lang årrekke beskjeftiget seg med forskning i funktionelle lidelser, men hennes forskningsinteresser dekker også andre felter, blandt annet sundhedsfremme, sykdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadferd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret av pragmatismen og fenomenologi/livsverdensbegrebet og har operationalisert disse teorier i analyser av typer av viten, sykdomsforklaring og rationalitet.


Mette Bech Risør har stor erfaring med å samarbeide tverrfaglig med helseprofesjonelle, ikke bare praktisk erfaring men også med fokus på det metodeutviklende aspekt av tverrfaglighet. Hun har stor undervisningserfaring, veiledererfaring og har iverksatt flere større forskningsprosjekter. Hun er også redaktør for og initiativtager til et tverrfaglig tidsskrift: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund og er medlem av Praksisfondens forskningsutvalg i Danmark

 

Kontakt: e-mail 

Mona Ingebrigtsen

Mona er AFEs administrative tilsatte.
Hun kan hjelpe til med det meste på det administrative området/forskningsstøtte.
Reise, lønn og Paga er blandt det du kan få hjelp til. Utenlandsopphold/stipend er er et annet viktig område hun har lang erfaring med.
Er du usikker på noe er det bare å spørre.
 

Mark Spigt

Mark Spigt (1-sep-1973) received his PhD in 2004 after studying the effects drinking water on urinary tract symptoms in elderly men. Currently, he has academic positions at Maastricht University (Netherlands), Mekelle University (Ethiopia) and in Tromsø. Mark Spigt runs an all-round primary care/public health research program. The research line in Norway is mainly focused on COPD, with a large multicountry focusgroup study and a Norwegian. The researchers from Ethiopia develop and evaluate pragmatic innovations on tuberculosis, skilled birth attendance, intestinal parasitosis and malnutrition in little children. He is linked to research schools both in Maastrichr and Norway (NAFALM)

Cristina Jacome

Cristina Jácome is a physiotherapist (2009), with a MSc in Cardiorespiratory Physiotherapy (2011) and recently completed her PhD in Physiotherapy at the University of Porto, Portugal (2016). Her research spans two areas: 1) pulmonary rehabilitation research; and 2) lung sounds as outcome measures of respiratory interventions. She has now a 50% position as a researcher in the 7th Tromsø study.​

Nils Kolstrup

Nils Kolstrup er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og fastlege ved Skansen legekontor. Han har utdannet seg i kognitiv terapi og har skrevet en lærebok om slik behandling. Fra 2009 vil han lede et forskningsprosjekt om kognitiv terapi i allmennpraksis. Han veileder for øvrig i kvalitative metoder i andre prosjekter.

 

Kontakt:e-mail

Peder A. Halvorsen

 

Peder A. Halvorsen er fastlege ved Byhagen legesenter i Alta. Han er cand. med. fra  fra Universitetet i Tromsø 1995 og har vært allmennpraktiserende lege i Alta siden 1997, avbrutt av tjeneste ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk 2003 – 2004. Han ble spesialist allmennmedisin 2004. I perioden 1998 – 2001 hadde han bistilling som rådgivende lege i Folketrygden. Fra 2002 har han hatt bistilling som forsker ved UiT.   Han forsvarte sin ph.d ved Syddansk Universitet/Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense desember 2008.  Han er nå professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT,  og har vært tilknyttet AFE Nord siden  august 2008.  Forskningsinteresser er medisinsk beslutningsteori, risikopersepsjon og risikokommunikasjon, helsetjenesteforskning og distriktsmedisin


Kontakt:e-mail
 

Tone Seppola-Edvardsen

Tone er sosialantropolog fra Universitetet i Tromsø. Hun er også jurist og har mange års erfaring fra offentlig forvaltning, sist fra NAV Klageinstans med klagesaker innen uførepensjon. Tone er ansatt som PhD-stipendiat ved AFE i SenCancer prosjektet, som er en kvalitativ studie med fokus på å leve etter kreft. Hvordan man opplever og tolker kroppslige fornemmelser etter kreft? Hvilke strategier brukes for å handtere disse og hvordan involverer man andre i sin situasjon? Også praktiske og eksistensielle sider ved livet etter kreft har vært i fokus. Hovedveileder er Mette Bech Risør ved AFE og biveiledere er Nina Foss ved NAFKAM og Rikke Sand Andersen ved Universitetet i Århus.

Lene Gjelseth Dalbak

Lene Gjelseth Dalbak er fastlege ved Lillestrøm legesenter og spesialist i allmennmedisin fra 1996. Bistilling som universitetslektor ved Universitetet i Oslo fra 1996. Hun var med å starte prosjektet Diolup. Hun har vært ph.d. stipendiat fra Allmennmedisinsk forskningsfond siden 2015 og er ansatt i 100% stilling ved AFE Tromsø. Prosjektet hennes omhandler nytten av diagnostiske tester ved hjerte og lungesykdommer i allmennpraksis. Hovedveileder er Hasse Melbye og medveileder er Jørund Straand AFE Oslo.

Juan Carlos Aviles Solis

Juan Carlos er utdannet lege fra UANL i Monterrey, Mexico i 2012. Han er PhD kandidat ved Universitetet i Tromsø, og jobber med å beskrive tilstedeværelsen av unormale lungelyder i en alminnelig befolkning som en del av Tromsø 7. Formålet med prosjektet er å gi informasjon til nytte for diagnostikk av pasienter med luftveislidelser i allmennpraksis.

Magnus Hjortdahl

Magnus Hjortdahl er allmennlege i spesialisering ved Byhagen legesenter i Alta. Han er cand. med. fra universitetet i Oslo 2009. Hans interesseområder er legevaktmedisin, prehospital akuttmedisin og tverrfaglig teamarbeid. Han har fra høsten 2014 fått innvilget ph.d. stipend fra Allmennmedisinsk forskningsfond og har nå en 50% stilling ved AFE Tromsø hvor han studerer allmennlegens rolle i akuttmedisin i Norge. Hans hovedveileder ved AFE er Peder Halvorsen og medveileder ved AFE er Mette Bech Risør

Johanna Laue

Johanna Laue er lege fra Tyskland og NFR stipendiat i KOLS prosjektet "PEXACO". For tiden jobber hun 50% som stipendiat og 50% som fastlegevikar i Tromsø. Prosjektet hennes er hovedsakelig kvalitativt. Hun undersøker bruk av antibiotika og prednisolon fra pasientperspektiv og legeperspektiv, med fokus på tegn, symptomer og undersøkelser som kan vise når behandling er indisert. 

Maria Fredriksen Kvamme

Maria Fredriksen Kvamme har åtteårig erfaring fra praksisfeltet oppsøkende sosialt arbeid med ungdom ved Utekontakten i Tromsø (2005-2014) og hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø med fordypning i Visuelle Kulturstudier (2005). Maria er doktorgrads stipendiat ved AFE i perioden sept. 2014 – sept. 2018, med fokus på kommunikative utfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptom hos ungdom. Hovedveileder og prosjektleder er Mette Bech Risør. Maria har spesiell interesse for tema ungdom, marginaliserings – og inkluderingsprosesser samt bruk av visuelle verktøy i forskning og ungdomsarbeid.

Topp

Det helsevitenskapelige fakultet, AFE Tromsø 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 44 000

Siteman CMS - KP