Du er her: Medarbeidere

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Samarbeid med universitetet i Aveiro

9-10 mars møtte lungelydsgruppa fra Tromsø tilsvarende gruppe i Aveiro, Portugal, som er ledet av fysioterapeut og associate professor Alda Marques. Vi ble enige og samarbeid når det gjelder digitale analyser av lungelyder.En kanadisk lungelydsekspert, Hans Pasterkamp, deltar også i samarbeidet.

Til venstre ses IT-ingeniører og stipendiater fra Aveiro, med Alda Marques i front og Cristina Jacome nummer to fra venstre. Hans Pasterkamp sitter til høyre for disse. Fra Tromsø ses Juan Carlos Aviles Solis (bak), og videre mot høyre Lars Ailo Bongo og Hasse Melbye

 

 

Hasse Melbye

I tillegg til å være leder for AFE Tromsø er Hasse Melbye professor i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø. Han begynte som distriktslege i Tromsø i 1979, og startet med forskning i 1985. Han ble spesialist i allmennmedisin i 1988. Forskningen har i hovedsak dreiet seg rundt diagnostikk av luftveissykdommer i allmennpraksis, særlig lungebetennelse og obstruktive lungesykdommer (bronkitt, astma og KOLS). Tolkning av lungelyder som kan høres med stetoskopet har stått sentralt, også nyttevurderinger av blodprøver, spesielt av CRP (C-reaktivt protein). Det er også blitt satt fokus på det pasientens symptomer og varigheten av disse. Han har laget en undervisnings-DVD om lungelyder og ett nettkurs i lungefunksjonsundersøkelse. Og har skrevet om behandling av luftveissykdommer i læreboka ”Allmennmedisin”, i antibiotikaveilederen for allmennpraksis og i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
Han er prosjektleder for Diolup og Pexaco og for prosjekter knyttet til Tromsøundersøkelsen.

Intervju i Utposten nr 6 2006
Link til LUPIN
 

Kontakt: e-mail

Mette Bech Risør

Mette Bech Risør er PhD, seniorforsker og antropolog med spesiale i medisinsk antropologi. Hun har i en lang årrekke beskjeftiget seg med forskning i funktionelle lidelser, men hennes forskningsinteresser dekker også andre felter, blandt annet sundhedsfremme, sykdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadferd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret av pragmatismen og fenomenologi/livsverdensbegrebet og har operationalisert disse teorier i analyser av typer av viten, sykdomsforklaring og rationalitet.


Mette Bech Risør har stor erfaring med å samarbeide tverrfaglig med helseprofesjonelle, ikke bare praktisk erfaring men også med fokus på det metodeutviklende aspekt av tverrfaglighet. Hun har stor undervisningserfaring, veiledererfaring og har iverksatt flere større forskningsprosjekter. Hun er også redaktør for og initiativtager til et tverrfaglig tidsskrift: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund og er medlem av Praksisfondens forskningsutvalg i Danmark

 

Kontakt: e-mail 

Mona Ingebrigtsen

 

Mona er AFEs administrative tilsatte.
Hun kan hjelpe til med det meste på det administrative området/forskningsstøtte.
Reise, lønn og Paga er blandt det du kan få hjelp til. Utenlandsopphold/stipend er er et annet viktig område hun har lang erfaring med.
Er du usikker på noe er det bare å spørre.


 

Mark Spigt

Mark Spigt (1-sep-1973) received his PhD in 2004 after studying the effects drinking water on urinary tract symptoms in elderly men. Currently, he has academic positions at Maastricht University (Netherlands), Mekelle University (Ethiopia) and in Tromsø. Mark Spigt runs an all-round primary care/public health research program. The research line in Norway is mainly focused on COPD, with a large multicountry focusgroup study and a Norwegian. The researchers from Ethiopia develop and evaluate pragmatic innovations on tuberculosis, skilled birth attendance, intestinal parasitosis and malnutrition in little children. He is linked to research schools both in Maastrichr and Norway (NAFALM)

Peder A. Halvorsen

 

Peder A. Halvorsen er fastlege ved Byhagen legesenter i Alta. Han er cand. med. fra  fra Universitetet i Tromsø 1995 og har vært allmennpraktiserende lege i Alta siden 1997, avbrutt av tjeneste ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk 2003 – 2004. Han ble spesialist allmennmedisin 2004. I perioden 1998 – 2001 hadde han bistilling som rådgivende lege i Folketrygden. Fra 2002 har han hatt bistilling som forsker ved UiT.   Han forsvarte sin ph.d ved Syddansk Universitet/Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense desember 2008.  Han er nå professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT,  og har vært tilknyttet AFE Nord siden  august 2008.  Forskningsinteresser er medisinsk beslutningsteori, risikopersepsjon og risikokommunikasjon, helsetjenesteforskning og distriktsmedisin


Kontakt:e-mail
 

Juan Carlos Aviles Solis

Juan Carlos er utdannet lege fra UANL i Monterrey, Mexico i 2012. Han er PhD kandidat ved Universitetet i Tromsø, og jobber med å beskrive tilstedeværelsen av unormale lungelyder i en alminnelig befolkning som en del av Tromsø 7. Formålet med prosjektet er å gi informasjon til nytte for diagnostikk av pasienter med luftveislidelser i allmennpraksis.

Maria Fredriksen Kvamme

Maria Fredriksen Kvamme har åtteårig erfaring fra praksisfeltet oppsøkende sosialt arbeid med ungdom ved Utekontakten i Tromsø (2005-2014) og hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø med fordypning i Visuelle Kulturstudier (2005). Maria er doktorgrads stipendiat ved AFE i perioden sept. 2014 – sept. 2018, med fokus på kommunikative utfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptom hos ungdom. Hovedveileder og prosjektleder er Mette Bech Risør. Maria har spesiell interesse for tema ungdom, marginaliserings – og inkluderingsprosesser samt bruk av visuelle verktøy i forskning og ungdomsarbeid.

Stian Andersen

Cand.med fra UiT i 2015, har siden turnus jobbet som fastlegevikar og ALIS på Storsteinnes i Balsfjord kommune.  Har siden høsten 2017 fått innvilget stipend fra allmennmedisinsk forskningsfond, og er ansatt i en 40% stilling ved AFE Tromsø hvor han jobber med hjertelyder fra Tromsø 7-undersøkelsen.  Hovedveileder er Hasse Melbye, og biveileder er Henrik Schirmer."

Anne Herefoss Davidsen

Fastlege på Byhagen legesenter i Alta. Fra Tromsø, studert i Tromsø, ferdig cand.med. i 2004, så turnus på Gjøvik / Vinstra og jobb på indremedisinsk avd (Gjøvik) i 3 år (inkl 1 år i B-gren kardiologi) til hun flyttet til Alta og begynte som fastlege der i 2009. Spesialist i allmennmedisin fra 2014. Sporadisk jobbet litt med forskning siden 2011, stipendiat fra aug 2017. Skal se på auskultasjon av hjertet og bruke hjertelyder tatt opp i Tromsø7.

Oda Martine S. Øverhaug

Oda Martine Øverhaug var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Tromsø i 2015. Hun jobber som allmennlege i spesialisering på Tynset legekontor, og er ansatt ved AFE i 10% stilling. Fra januar til juni 2019 jobber hun på et AFU-stipend, med forberedelser til et prosjekt om samarbeid mellom fastleger og barnevernstjenesten. Hovedveileder er Mette Bech Risør.

Topp

Det helsevitenskapelige fakultet, AFE Tromsø 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 44 000