Du er her: Meldinger

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Årsmelding 2018

Årsmeldingen for 2018 kan leses her

Årsmelding 2017

Årsmeldingen for 2017 kan leses her

Årsmelding 2016

Årsmeldingen for 2016 kan leses her

Årsmelding 2015

Årsmeldingen for 2015 kan leses her

Årsmelding 2014

Årsmeldingen for 2014 kan leses her

Årsmelding 2013

Årsmeldingen for 2013 kan leses her  

Årsmelding 2012

Årsmeldingen for 2012 kan leses her.

Årsmelding 2011

Hele årsmeldingen for 2011 kan leses her

15.04.2012

NFR’s satsing på allmennmedisinsk forskning har ført til nytt NFR-prosjekt ved AFE Tromsø

Program for klinisk forskning øremerket de siste midlene fra forrige programperiode til allmennmedisinsk forskning. Det var kommet inn 12 søknader til søknadsfristen 17 februar 2010. To prosjekter fikk støtte, og begge hører til det allmennmedisinske miljøet ved Universitetet i Tromsø, ett om diagnostikk av abdominal cancer og ett AFE-prosjekt om forverring av astma og KOLS. Les mer om PEXACO her. Det vil bety at det tidlig på høsten vil bli utlyst to stipendiatstillinger ved AFE Tromsø

Årsmelding 2010

Hele årsmeldingen for 2010 kan leses her

DIOLUP har inkludert 380 pasienter med astma eller KOLS

AFE’s prosjekt DIOLUP, om behandling av astma- og KOLS-forverringer hadde som målsetting å rekruttere 300 pasienter fra 7 legekontorer i Norge. Med 380 inkluderte pasienter har vi tro på at studien skal bli vellykket. Prosjektet blir fortsatt støttet av Allmennmedisinsk forskningsfond. Les mer om DIOLUP

Årsmelding 2009

Hele årsmeldingen for 2009 kan leses her

AFE-prosjekt får støtte fra Norges Forskningsråd, program for helse- og omsorgstjenester

Prosjektet “Internet-based cognitive therapy in the treatment of patients with mental health problems in general practice: A novel model for improving collaboration between patients, general practitioners and mental health care specialists” er et samarbeidsprosjekt mellom AFE, Psykologisk Institutt Universitetet I Tromsø, Distrikts Psykiatrisk Senter på Silsand, Folkehelseinstituttet og Centre for Mental Health Research, The Australian National University, Canberra, Australia.
Prosjektet har fått NFR bevilling til to stipendiatstillinger. Formålet med prosjektet er å utprøve en ny samhandlingsmodell mellom pasienter, allmennleger og spesialisthelsetjenesten. Et dataprogram, som pasienten bruker i egenbehandling, er sentralt. Samme program er også utgangspunkt for behandling både hos allmennlege og i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å finne ut om egenbehandlingsprogrammet blir en rød tråd gjennom hele behandlingen og i hvor høy grad pasienter og behandlere opplever behandlingen som sammenhengende og effektiv.
 

Forskningsrådet (NFR) inviterer til konferanse om forskning i allmennmedisin

Program for klinisk forskning inviterer til konferansen "Allmennmedisinsk forskning - ut av skyggen".

Konferansen holdes på Quality Airport Hotell, Gardermoen, mandag 2. november - tirsdag 3. november 2009.

Program og påmeldingsskjema finnes her.

Årsmelding 2008

Hele årsmeldingen for 2008 kan leses her

AFU deler ut 34 måneders lønn

Allmennmedisinsk forskningsutvalg delte 08.10.08 ut midler til 10 grasrotprosjekter

AMFF deler ut 7 mill til forskning

Allmennmedisinsk forskningsfond mottok 24 søknader om forskningsmidler etter søknadsfristen 15. mars 2008. 18 prosjekter ble tildelt støtte.

Les mer


 

Nye tildelinger fra Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning (NSDM)

NSDM’s forskningsprogram deler ut 640.000 til 4 prosjekter

Programmet for distriktsemedisinsk fagutvikling og forskning i Nasjonalt Senter for distriktsmedisin (NSDM) har i møte 28. november delt ut 463 000 i sitt 2. tildelingsmøte for 2008.

Samlet oversikt over prosjekter som har blitt tildelt midler i 2008 finnes her

AMFF deler ut nye 7 milloner for 2009

På styremøtet 20.11. 2008 delte Allemennmedisinsk Forsknngsforn ut vel 7 mill. kr til i alt 12 prosjekt.

Lenke til oppslag i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening

 

Årsmelding 2007

Hele årsmeldingen for 2007 kan leses her

Den europeiske antibiotikadagen 18 november

Den første europeiske antibiotikadagen 18 november markert med kronikk i Nordlys

ANTIBIOTIKA: Vanlige bakterier blir resistene mot stadig flere typer antibiotika. Den første europeiske antibiotikadagen arrangeres i dag, for å sette søkelyset på denne skremmende utviklingen.

Hele kronikken kan leses her

Søk allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) og allmennpraktikerstipend

Søk allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) og allmennpraktikerstipend

Søknadsfrist 15. september 2008

Les mer
 

Stor variasjon mellom europiske land i foreskriving av antibiotika ved nedre luftveisinfeksjon

Striking variation in antibiotic prescribing and investigations across Europe with little variation in outcomes for patients: a GRACE study of 3402 patients presenting in primary care with acute cough in 12 European countries.

Les mer

Søk midler fra Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning (NSDM)

Programmet er en del av Nasjonalt Senter for Distrikstmedisin's (NSDM) aktiviteter,og støtter prosjekter med distriktspolitisk profil. Søknadsfrist vår og høst.

Søk midler fra Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning (NSDM).

Søknadsfrist høsten 2008: 1. oktober

Les mer

Søk Kvalitetssikringsfond I

Kvalitetsikringsfond I gir støtte i inntil 3 år til prosjekter som kan fremme kvalitet i helsetjenesten utenfor sykehus. Søknadsbehandling skjer 4 ganger i året.

Les mer

Søknader til NSDM, frist 1. oktober 2008

Programmet er en del av NSDM’s aktiviteter,og støtter prosjekter med distriktspolitisk profil. Søknadsfrist vår og høst.


Lenke til Nasjonalt Senter for Distritsmedisin (NSDM) ved Universitetet i Tromsø

Topp

Det helsevitenskapelige fakultet, AFE Tromsø 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 44 000