Mange forhold tas i betraktning når allmennleger behandler KOLS-forverringer med antibiotika og/eller prednisolon

I PEXACO-prosjektet har leger fra sju land deltatt i fokusgruppeintervjuer og diskutert hva de legger vekt på hos pasienter med KOLS-forverringer. Legene mente blant annet at det var svært viktig å ha god kjennskap til pasienten, og det var flere grunner til dette .

Les mer