Vel overstått og flott disputas av Johanna Laue

Johanna Laue mellom veilederne Hasse Melbye og Mette Bech Risør (hovedveileder)

Johanna Laue mellom veilederne Hasse Melbye og Mette Bech Risør (hovedveileder)

Den 24. mars 2017 disputerte Johanna Laue på sin avhandling: Managing exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. An investigation of treatment decisions from a primary care perspective.

Johanna Laue har gjennom sine studier vært tilknyttet det NFR finansierte internasjonale prosjektet PEXACO som handler om håndtering av KOLS-forverringer i allmennpraksis og pasientens perspektiv på selv-medisinering. Laue har gjennomført en systematisk review av retningslinjer, en studie av norske pasienter og en studie av legers håndtering av forverringer. Laue ønsker med sine studier å øke kunnskapen om behandling av KOLS-pasienter med forverringer i primærhelsetjenesten ved å bidra med de tre forskjellige perspektiver (retningslinjer, pasienter og allmennleger) på dette fenomenet.

Første studie er en systematisk review av behandlingskriterier for antibiotika og orale kortikosteroider i nasjonale og internasjonale KOLS-retningslinjer og en kritisk evaluering av evidensen som anbefalingene er basert på. Resultatene viser at behandlingskritene er hovedsakelig basert på respiratoriske symptomer og at evidensen i lite grad er overførbar til en primærhelsetjenestekontekst.

Andre studie handler om KOLS-pasienters erfaringer med egenbehandling utforsket ved semistrukturerte dypde-intervjuer. Hovedfunnene viser at bekymringer for medisinenes bivirkninger spiller en viktig rolle i pasientens beslutninger angående behandlingsstart, og at lege-pasient forholdet inkludert pasientens forståelse av eget ansvar for behandlingen kan påvirke om og når pasienter søker hjelp ved usikkerhet eller når behandlingen ikke virker.

Den tredje studien var en analyse av allmennlegers beslutninger når det gjelder behandling av KOLS-forverringer med antibiotika og orale kortikosteroider, og innleggelser, via 7 fokusgruppeintervjuer fra forskjellige europeiske land og Hongkong. Hovedfunnene viser at usikkerhet og redsel for å overse alvorlig sykdom er sterke pådrivere i allmennlegers beslutninger. Å involvere pasienters erfaringsbaserte kunnskap i beslutningene er viktig for adekvat behandling av den enkelte pasienten.

På vegne av hele AFE gratulerer vi ennå engang og vi er stolte av å ha fulgt Johanna Laue til veis ende med dette fine resultatet!

Avhandlingen kan leses her.