AFE Tromsø – organisering og lokalisering​

AFE Tromsø er organisert som et eksternt prosjekt ved Institutt for Samfunnsmedisin (ISM), Helsefak, UiT Norges Arktiske Universitet. Enheten er en del av det allmennmedisinske miljøet ved instituttet og samarbeider blant annet med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

Bakgrunnen for de fire allmennmedisinske forskningsenhetene

Den fire allmennmedisinske forskningsenhetene startet opp i september 2006. Stortinget hadde våren 2006 bevilget 3 millioner kroner til planlegging av forskningsenheter som skulle være knyttet til de allmennmedisinske fagmiljøene ved de fire medisinske fakultetene i Norge. Oppstarten ble styrt av Sosial og Helsedirektoratet (SHdir, nå Helsedirektoratet) Forut for dette hadde det i over ett år foregått møtevirksomhet der representanter fra Helse og Omsorgsdepartementet (HOD), SHdir, legeforeningen og universitetene deltok. Dette munnet høsten 2005 ut i et ”strategidokument” der SHdir anbefalte opprettelse av de fire enhetene. Sykehusreformen hadde medført en stor satsing på forskning i helseforetakene, og man mente at noe tilsvarende burde finne sted i primærhelsetjenesten. I Danmark hadde det i flere år eksistert allmennmedisinske forskningsenheter, og ved en studietur i oktober 2006, der SHdir, HOD, legeforeningen og universitetsmiljøene deltok fikk man bekreftet at her fantes en god modell for de norske forskningsenhetene. I statsbudsjettet for 2007 ble det bevilget 3 mill. til fortsatt planlegging av de fire enhetene. 3 mill ble påplusset dette beløpet (omgrupperingsproposisjonen) november 2006. De 6 millionene ble så fordelt likt mellom de fire forskningsenhetene. Basistilskuddet er blitt økt til 3 millioner per forsknings enhet fra 2010.

I forbindelse med normaltariffoppgjøret for allmennlegene i 2006 ble det opprettet et allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) på 2,2 millioner kroner. Dette fondet har som målsetting å fremme og koordinere allmennmedisinsk forskning i Norge. Fondet ble påplusset 10 mill. i 2007 og 12 mill i 2008. Prosjektstøtte fra dette fondet ble først utdelt juni 2008.

Les mer om fondet her

AFE Tromsø og utfordringene i norsk allmennmedisin

Norsk helsevesen blir mer og mer ”topptungt”, og det stilles spørsmål ved bærekraften i den veksten vi ser i spesialisthelsetjenesten. Flere av utfordringene i norsk helsevesen kan med fordel adresseres primærhelsetjenesten. Da trenger vi flere allmennleger, bedre kompetanse i primærhelsetjenesten på flere områder og bedre samhandling mellom nivåene i helsevesenet. Det vil også bli behov for ny og oppdatert medisinsk kunnskap, som svar på de utfordringene fastlegene møter i hverdagen. Gamle og nye forebyggende tiltak bør evalueres, diagnostikk og behandling av vanlige sykdommer bør utvikles videre, og nye samhandlingsrutiner med spesialisthelsetjenesten bør evalueres ut fra primærhelsetjenestens og pasientens ståsted, og hensynet til samlet ressursbruk. Dette er kommet høyt opp på den politiske dagsorden i forbindelse med den nylig vedtatte ”samhandlingsreformen”. Den nær forestående eldrebølgen vil spisse behovet for nye og bedre samarbeidsrutiner mellom fastlegene og den kommunale omsorgstjenesten.

AFE Tromsø ønsker å møte disse utfordringer med relevante forskningsprosjekter. Vi holder nå på med forskning som skal bidra til bedre diagnostikk og behandling av luftveisinfeksjoner og lungesykdommene astma og KOLS. Vi vil være med på å evaluere nye behandlingstilbud for psykiske lidelser, og vi ønsker å komme i gang med studier som kan føre til bedre diagnostikk og behandling av eldre pasienter.