PraksisNett

«Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten» – PraksisNett – er en ny infrastruktur under utvikling som legger til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte.

 

Om nettverket

Etableringen av Praksisnett er finansiert av Norges forskningsråd og universitetene. Nettverket er landsdekkende og skal bestå av 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en koordinerende enhet. Ved UiT – Norges arktiske universitet er prosjektet forankret ved Allmennmedisinsk forskningsenhet.

Vi ønsker kontakt med allmennleger og fastlegekontorer i vår region (Nordland, Troms og Finnmark) som ønsker å bidra inn i PraksisNett. Ta kontakt om du er interessert eller vil vite mer.

praksisnett.afenord@uit.no

Prosjekter

Fastlegene må delta i minst et forskningsprosjekt årlig, men fastlegene vil selv bestemme hva slags prosjekter de vil delta i. Deltakelse vil kompenseres etter medgått tid i det enkelte prosjekt. I alle studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil personvern ivaretas etter gjeldende regler og vurderinger fra regionale forskningsetiske komitéer.

Eksempler på prosjekter som kan inngå i Praksisnett

Enkel datauttrekkundersøkelse:
Hvor mange pasienter får behandling x for sykdom y.

Kompleks datauttrekksundersøkelse:
Laboratoriesvar, legemiddelbruk, og symptomer beskrevet i diagnoseregister i journal, hos pasienter med en spesifikk tilstand.

Klinisk studie:
Pasienter med diagnose x inkluderes til en kvalitativ studie (intervjuer eller fokusgrupper).

Randomisert kontrollert studie (RCT):
Pasienter med sykdom x inkluderes i en randomisert kontrollert studie hvor behandling y sammenliknes med behandling z. Pasientene identifiseres ved navnelister generert av dataverktøyet, eller som pop-up når aktuell diagnose settes under konsultasjon.

Databehandling i prosjektene

Uttrekk vil foregå via Snow Health Appliance Box. Dette er en liten datamaskin som installeres lokalt på fastlegens kontor og som automatisk trekker ut data fra pasientjournalen. Snow-boksen kobles til fastlegepraksisens server og henter data i henhold til en avtalt variabel-liste hver natt. Alle data som blir lagret på boksen lokalt er pseudonymisert, både pasient- og legeinformasjon, slik at data på boksen ikke kan føres tilbake til den enkelte lege eller pasient. I alle kliniske studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil det innhentes samtykke fra hver enkelt pasient og lege.

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen (UiB)
NORCE (Norwegian Research Centre)
Universitetet i Oslo (UiO)
UiT – Norges arktiske universitet
Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Ressurser

For generell informasjon om Praksisnett og søknadsportal for interesserte forskere, se koordinerende enhet ved UiB

Interessert å bli med i PraksisNett?

Fyll ut skjemaet i lenken under og vi vil ta kontakt med deg.

Følgende praksiser er inkludert i PraksisNett Nord

per 25.03.2019

Kontakt