Akutt utrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag, og hvordan tas beslutningen om å rykke ut?

Prosjektet setter seg som mål å beskrive erfaringer og meninger vedrørende legevaktlegen og utrykninger. Vi ønsker dette belyst fra forskjellige aktører og vil derfor intervjue både leger som deltar på utrykninger samt ambulansearbeidere som rykker ut med legen. Da vi søker å få en bred innsikt i temaet starter vi med kvalitative intervjuer. Vi vil så følge disse opp med en kvantitativ spørreundersøkelse i et større utvalg av allmennleger. Her vil vi undersøke om det er spesielle faktorer som kan predikere om legen deltar i utrykning eller ikke. Vi vil også bruke kliniske vignetter til å teste noen hypoteser om hvilke kriterier legene legger til grunn når de vurderer å delta i utrykning. Vi ønsker med dette å øke kunnskapen om allmennlegens rolle innen akuttmedisin. Innsikt med hvordan aktørene som deltar på utrykning selv vurderer disse spørsmålene vil kunne ha stor betydning ved ønske om å forbedre praksis.

Prosjektets bakgrunn: Allmennlege i vakt (legevaktlegen) utgjør sammen med lokalt ambulansepersonell de primære resursene ved akutt skade og sykdom utenfor sykehus i Norge. Nasjonale rapporter og planer er entydige på at legevaktlegen som rykker ut på akuttoppdrag er et viktig ledd i den akuttmedisinske kjeden. Til tross for dette viser studier at AMK varsler legevaktlegen i mindre enn halvparten av de aktuelle tilfellene. Det stilles nå spørsmål om allmennlegene har meldt seg ut av akuttmedisin i Norge. Nytten av legens deltagelse på utrykning diskuteres og kunnskapsgrunnlaget er begrenset.