COCHA – et tverrfaglig samarbeidsprosjekt ved UiT

Communicative challenges in the understanding and management of MUS in youth (COCHA) er et ferdigstilt tverrfaglig samarbeidsprosjekt ved UiT, mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (ISM), Institutt for psykologi og Visuelle kulturstudier (ISA) som utforsket kommunikative utfordringer i forståelse og behandling av MUPS hos ungdom i Tromsø gjennom kvalitative metoder i peroioden høst 2014 – vår 2020. Målet med prosjektet var å bidra til ny forståelse og kunnskap om hvordan helseplager hos unge som ikke har fått full forklaring hos helseprofesjonelle oppleves og håndteres av de unge selv og av relevante parter i deres omgivelser, og hvordan kommunikasjonen er. Forskning viser at kommunikative utfordringer preger helsemøter og hverdagsliv for pasienter med helseplager som ikke så lett lar seg diagnostisere og behandle. Voksne med slike helseplager presenterer ofte at debut fant sted i unge år. Det finnes imidlertid lite kunnskap om hvordan dette oppleves og håndteres i ungdomstid. Professor i antropologi ved Allmennmedisinsk forskningsenhet Mette Bech Risør ledet prosjektet og var en veileder i to tilknyttede  stipendiatprosjekter, sammen med psykolog og professor Catharina A. E. Wang og visuell antropolog Trond Waage.

En stipendiat, Silje Vagli Østbye, var tilknyttet institutt for psykologi og tok utgangspunkt i unge med MUPS i spesialisthelsetjenesten. Østbyes avhandling med tittelen Terrains of Uncertainty. Communicative Challenges of Medically Unexplained Illness in Youth kan leses her: https://munin.uit.no/handle/10037/19204

Antropologstipendiat Maria Fredriksen Kvamme ved Allmennmedisinsk forskningsenhet fokuserte på de unges hverdagsliv og møter med førstelinje helsetjenester. Maria gjennomførte i 2015/2016 et 18 måneders antropologisk feltarbeid med deltagende observasjon, intervju med ulike parter, fokusgruppe og en intervensjon med bruk av refleksiv film. Deler av filmkurs og intervjumateriale ble produsert i samarbeid mellom de to stipendiatene, og er analysert og beskrevet i en felles artikkel som er inkludert i begges avhandlinger. Filmmetodikken er utviklet ved visuelle kulturstudier i samarbeid med ulike helsetjenester for unge (Ungdomsblikk). Marias avhandling kan leses her: https://munin.uit.no/handle/10037/18056