COCHA – et tverrfaglig samarbeidsprosjekt ved UiT

Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt ved UiT, mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (ISM), Institutt for psykologi og Visuelle kulturstudier (ISA) utforsker kommunikative utfordringer i forståelse og behandling av MUPS hos ungdom i Tromsø gjennom kvalitative metoder. Forskning viser at kommunikative utfordringer preger helsemøter og hverdagsliv for pasienter med helseplager som ikke så lett lar seg diagnostisere og behandle. Voksne med slike helseplager presenterer ofte at debut fant sted i unge år. Det finnes imidlertid lite kunnskap om hvordan dette oppleves og håndteres i ungdomstid. Mens ett stipendiat ved institutt for psykologi tar utgangspunkt i unge med MUPS i spesialisthensetjenesten (Silje Vagli Østbye), ser Maria Fredriksen Kvamme ved Allmennmedisinsk forskningsenhet på de unges hverdagsliv og møter med førstelinje helsetjenester. Målet med studien er ny forståelse og kunnskap om hvordan helseplager hos unge som ikke har fått full forklaring hos helseprofesjonelle oppleves og håndteres av de unge selv og av relevante parter i deres omgivelser, og hvordan kommunikasjonen er. Et tilleggs-mål er å bidra til dialog hvor de unges perspektiv får komme til uttrykk. Maria gjennomfører i 2015 et antropologisk feltarbeid med deltagende observasjon, intervju med ulike parter, fokusgruppe og en intervensjon med bruk av refleksiv film. Filmmetodikken er utviklet ved visuelle kulturstudier i samarbeid med ulike helsetjenester for unge (Ungdomsblikk).