DIOLUP

Bedre diagnostikk og behandling ved forverring av obstruktive lungesykdommer i allmenn praksis, er AFE Tromsø’s største prosjekt startet opp høsten 2008.
Prosjektet skal belyse hvordan forverring av astma og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) bør håndteres i allmennpraksis. Det er holdepunkter for at tidlig innsatt behandling med prednisolon og/eller antibiotika kan ha betydning for forløpet av astma- og KOLS-eksaserbasjoner. Noen allmennleger utstyrer derfor sine pasienter med medisiner de kan ta ved eventuelle kommende eksaserbasjoner. Men slik behandling bør ikke gis ved alle eksaserbasjoner. Dersom pasienter kommer til en grundig klinisk undersøkelse, hvilken betydning har da de funn som blir gjort for behandlingen som blir gitt? Og hvilke symptomer og funn predikerer et gunstig eller ugunstig sykdomsforløp? Dette er spørsmål som vil bli belyst ved en kvantitativ undersøkelse der 7 allmennlegekontorer har deltatt. 380 pasienter over 40 år med astma og KOLS er rekruttert. De har deltatt i en ”baseline”-undersøkelse og følges tett under forverringer av sin sykdom. Det arbeides nå med å analysere baselinedata, som vil kune fortelle en del om lungefunksjon og behandling av pasienter med astma og KOLS i Norge. Den videre innsamling av forverringsdata og analysen av disse blir overført til det NFR-støttede prosjektet PEXACO. Prosjektet blir støttet av det Allmennmedisinsk forskningsfond, AMFF.