GRACE

GRACE (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe) er et stort EU-finansiert prosjekt (https://www.grace-lrti.org) som skal skaffe tilveie kunnskap om antibiotikabruk og antibiotikaresistens ved nedre luftveisinfeksjoner i Europa. En kartlegging av diagnostikk og behandling av nedre luftveisinfeksjoner ble startet høsten 2006 i 13 allmennlegenettverk i 12 europeiske land (GRACE 01), og AFE Tromsø fikk ansvar for nettverket i Troms fylke, som inkluderte vel 200 pasienter. Etter at denne kartleggingen var avsluttet i 2007, fulgte en kvalitativ studie, der pasienter og allmennleger var med på dybdeintervjuer om holdninger til antibiotikabruk ved nedre luftveisinfeksjoner og hoste (GRACE 02). En artikkel som viser den store forskjell i bruk av antibiotika mellom forskjellige europeiske land ble publisert i BMJ i 2009. En artikkel om vektlegging av CRP-test i behandlingen av nedre luftveisinfeksjoner i Norge og Sverige publisert (Kristin Jakobsen et al.) Mange publikasjoner er under utarbeidelse.
AFE Tromsø har fått EU-midler for å dekke en del av sine utgifter.
Prosjektet blir støttet av Allmennmedisinsk forskningsfond, AMFF.