Hvordan bør pasienter med hjertesvikt identifiseres i allmennpraksis?

Stipendiat: Michelle Tuv Pettersen
Hovedveileder: Mark Spigt, AFE
Biveiledere: Hasse Melbye, AFE og Henrik Schirmer, UiO
Finansiering: AMFF Prosjektperiode: 2020 – 2024

 

Forskningspørsmål:

Prosjektet skal belyse diagnostikk av hjertesvikt i allmennpraksis. Et spørsmål er hvem som får diagnosen. Et annet er hvordan fastleger i dag kommer fram til at det foreligger hjertesvikt. Prosjektet skal også belyse hvordan pasienter med hjertesvikt bør identifiseres. På bakgrunn av Tromsøundersøkelsen vil vi finne ut hvilke funn som bør vektlegges for å kunne henvise de rette pasientene til ekkokardiografi. Det gjelder om de har kjent hjertekar-sykdom, kols eller ikke har en kjent kronisk sykdom.

 

Bakgrunn:

I en studie fra den sjuende tromsøundersøkelsen, som ennå ikke er publisert, har vi vist at hjertesvikt er den hyppigste årsak til tung pust blant personer eldre enn 40 år, og at færre enn 20% med hjertesvikt vet at de har sykdommen. Hjertesvikt rammer særlig befolkningen over 70 år. Med pågående eldrebølge kan man forvente flere gamle med sykdommen i årene som kommer, særlig siden hjertesvikt i liten grad er relatert til røyking. Hjertesvikt responderer på medisinsk behandling, og det gir grunn til at flere bør oppdages. Økt diagnostisk aktivitet bør bygge på en høyrisikostrategi for å redusere faren for lite hensiktsmessige utredninger hos kardiolog, og allmennleger bør være med på å utvikle en slik strategi.

 

Metodevalg:

Prosjektet vil bestå av to studier som baserer seg på journaldata i allmennpraksis samlet inn gjennom Praksisnett, og en studie av data fra Tromsø 7. Den første studien fra Praksisnett vil sammenstille aggregerte anonyme data fra hele Praksisnett som viser forekomst av diagnostisert hjertesvikt i befolkningen etter kjønn og alder, og hvordan diagnostisert hjertesvikt sammenfaller med andre sykdomsdiagnoser. Det vil også bli undersøkt, ved hjelp av deskriptiv statistikk, i hvilken grad forekomst av hjertesvikt varierer mellom fastlegekontor ut fra geografi og andel listepasienter over 70 år. Den andre Praksisnett-studien vil ta utgangspunkt i et utvalg av kontor som til sammen har ca. 300 pasienter som har fått en hjertesviktdiagnose i løpet av de siste 3 år. Her må hver journal undersøkes med henblikk på kliniske funn som er assosiert med at hjertesviktdiagnose er gitt, og om pasienten er henvist til ekkokardiografi eller ikke. Studien vil kreve samtykke fra pasientene og REK-godkjenning. Man kan anta at ca. 200 pasienter gir samtykke til å delta. Studien fra Tromsø 7 vil basere seg på ca. 1700 deltakere som ble undersøkt med ekkokardiografi og NT-proBNP, slik at hjertesvikt diagnose kunne stilles ut fra gjeldende kriterier. Sannsynlighet for å finne hjertesvikt ved ekkokardiografi i undergrupper av befolkningen og med eller uten tung pust og andre kliniske funn vil bli beregnet. Sensitivitet, spesifisitet, positiv og negativ prediktiv verdi for relevante kombinasjoner av funn vil bli beregnet.