Nytte av hjerteauskultasjon i diagnostikk av klaffefeil

Formålet med prosjektet er å kartlegge forekomst av hjertebilyder i en normalbefolkning, samt å vurdere nytteeffekt av auskultasjon av hjertet sammenlignet med ultralyd av hjertet med henblikk på vurdering av klaffefeil.

Stipendiat: Anne Herefoss Davidsen
Hovedveileder: Peder Halvorsen, AFE
Biveiledere: Hasse Melbye, AFE og Henrik Schirmer, UiO
Finansiering: UiT Prosjektperiode: 2017 – 2022

 

Materiale:

Deltakerne i studien er 2100 personer fra den siste Tromsøundersøkelsen, Tromsø 7. Av disse ble det gjort opptak av hjertelyder hos 2100 personer og alle disse fikk også gjort EKG og ultralyd av hjertet. Av disse igjen fikk ca. 1100 gjort lydopptak og ultralyd av halskar. Diagnostisk nytte av bilydene med henblikk på klaffefeil blir analysert univariabelt og sammenholdt med annen relevant diagnostisk info i multivariabel logistisk regresjon. Nytten av å klassifisere annentone, bilyd over halskar, styrkegrad og lokalisasjon av bilyd vil bli analysert for å finne beste algoritme for bruk av auskultasjonsfunn i deteksjon og klassifisering av klaffefeil. Intra- og interobservatør-variabilitet ved identifisering bilyder og samsvar mellom forskjellige grupper av leger vil studeres. Et systematisk litteratursøk skal sammenfattes i en oversikt hvor sensitivitet og spesifisitet av auskultasjon versus ekko cor mtp klaffefeil analyseres, nytten av ekko cor med henblikk på klaffefeil vurderes, interobservatør-variabilitet ved ekko cor beskrives og ekko cor som «gullstandard» diskuteres.

 

Publikasjonsplan:

Artikkel 1: «Is auscultation sufficient to evaluate heart murmurs? Sensitivity and specificity of auscultation compared to echocardiography of the heart with regards to evaluating valve disease. A systematic review of the literature.» I samarbeid med kollega Stian Andersen.

Artikkel 2 vil beskrive forekomst av hjertebilyd i Tromsø 7, og inter- / intra-observatørvariabilitet mellom de som har gjennomgått hjertelydene fra Tromsø 7, samt sensitivitet og spesifisitet av lydene med henblikk på klaffefeil påvist ved ekkokardiografi..

Artikkel 3 skal omhandle interobserver variabilitet og vil se på forskjellige grupper av leger og deres vurdering av hjertebilydene basert på et utvalg av opptakene. I samarbeid med kollega og førsteforfatter Stian Andersen.