PEXACO – Caring for adult patients with acute exacerbations of asthma or COPD in general practice

Prosjektet skal belyse hvordan forverring av astma og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) bør håndteres i allmennpraksis. Det består av 4 delprosjekter

Study 1: A clinical study of asthma and COPD exacerbations in primary care, following patients aged 40 years or more with asthma or COPD during their exacerbations

Dette er en videreføring av Diolup, se over. 380 pasienter fra norsk allmennpraksis blir fulgt i ett år og blir undersøkt på fastlegekontoret med spirometri, pulsoksimetri og CRP-test under forverringer. Undersøkelsenes prediktive verdi med henblikk på behandling og sykdomsforløp (inkl. henvisning til sykehus) vil bli beregnet,

Study 2: In-depth interviews with patients having moderate or severe COPD, about how they experience access to health care, self-treatment, and emotional barriers in their help-seeking

Det vil bli foretatt dybdeintervjuer med pasienter som har KOLS, som har hatt minst én forverring siste år. De vil bl.a. bli spurt om hvordan de opplever å ta kontakt med lege under forverringer og om deres syn på å sette i gang behandling med antibiotika og prednisolon på egen hånd.

Study 3: Focus group discussions with GPs and pulmonologists from 6 European countries on their views about assessment and medical treatment of patients with asthma- and COPD exacerbations, including self-treatment

Fokusgruppediskusjoner med allmennleger, andre førstelinjebehandlere (f.eks nurse practitioners i UK) og lungeleger vil bli gjennomført i 6 land: Wales, Nederland, Tyskland, Polen, Russland og Norge. Det skal fokuseres på diagnostiskk og behandling, både dagens praksis og nasjonale retningslinjer, dessuten på egenbehandling med antibiotika og prednisolon.

Study 4: A survey among patients hospitalized due to asthma or COPD exacerbations about delay, self-treatment and contact with primary care prior to admittance

Pasienter som er linnlagt på sykehus grunnet forverring av astma eller KOLS blir bedt om å svare på et spørreskjema om hva som skjedde i forkant av innleggelsen. Ble lege kontakt ? Ble det startet behandling? Undersøkelsen pågår nå ved Helgelandsykehusene og UNN

Pexaco er finansiert av NFR pg starter opp høsten 2010. Det vil bli utlyst 2 stipendiatstillinger til prosjektet.