STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel

Postdoktor: Maria Fredriksen Kvamme, AFE
Veileder: Mette Bech Risør, AFE

Finansiering: Stiftelsen Dam og ISM, Prosjektperiode: 2020 – 2023

 

Bakgrunn for prosjektet er økningen i selvrapporterte utfordringer med trivsel og psykisk helse blant studenter. Det er behov for grundigere kunnskap om hvordan unge forstår og håndterer sin psykiske helse i en sosial kontekst. Prosjektet har et mål om å engasjere studenter i forskningen. Prosjektet er tilknyttet en arbeidspakke om studenthelse ved paraply-prosjektet Healthy Choices ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM). Prosjektet er organisert i tre delstudier, som følger opp hvert sitt forskningsspørsmål.

Den første studien utforsker erfaringer studentene har knyttet til utfordringer med trivsel og psykisk helse. Det skal gjøres inntil 30 semistrukturerte, individuelle intervjuer. De struktureres dels narrativt; etter studentens fortelling om hvordan hans eller hennes psykiske helse og trivsel har utviklet seg i løpet av deres oppvekst mot ung voksen. Det vil også brukes foto-elisitering; hvor intervjuer og informant reflekterer sammen omkring 2-3 mobilbilder som deltakeren har med. Bildene skal illustrere hva de opplever som fremmer og hva som hemmer deres psykiske helse og trivsel i hverdagen som student.

Den andre studien har søkelys på kunnskapen og ressursene deltakerne har tilgjengelig for håndtering av psykisk helse og trivsel. Studien vil løfte fram erfaringsbaserte råd fra deltakerne til alle som forsøker å forstå og støtte studenters psykiske helse og trivsel. Her vil forskeren samarbeide med deltakerne i 1-3 små studentaktive grupper. Gruppene baserer seg på en tilpassing av Ungdomsblikk-metoden. Unge inviteres til å lage film for å reflektere omkring og uttrykke seg om et tema som ligger nært deres egne erfaringer.

Den tredje studien vil undersøke betydningen av den sosiale konteksten for deltakernes forståelse og håndtering av psykisk helse og trivsel. Studien vil analysere data både fra de individuelle intervjuene og fra arbeidet i filmgruppene.