«Utsatte barn og samhandling i primærhelsetjenesten. En kvalitativ studie av fastleger og barneverntjenesten

Utsatte barn og samhandling i primærhelsetjenesten –
En kvalitativ studie av fastleger og barneverntjenesten
Stipendiat: Oda Martine S. Øverhaug
Hovedveileder: Mette Bech Risør, AFE
Biveiledere: Johanna Laue, ISM og Svein Arild Vis, RKBU
Finansiering: AMFF Prosjektperiode: 2019 – 2026

Bakgrunn og forskningsspørsmål:

Prosjektets utgangspunkt er forskning som viser at tidlig innsats, oppmerksomhet og samarbeid rundt utsatte barn har stor effekt og verdi for barns oppvekst og for voksenlivet –både deres psykiske og fysiske helse. Fastlegen spiller en rolle i dette arbeid, særlig fordi de ofte har god kjennskap til familier og barn med økt risiko blant sine pasienter. Både i kraft av å oppdage, melde fra og følge opp disse pasientgruppene kan fastlegens spille en viktig rolle. Barnevernstjenesten, som tar imot bekymringsmeldinger og følger opp familier og barn, sitter ofte på de viktigste og kraftigste hjelpetiltakene for sårbare barn.

Det etterlyses generelt mer samarbeid på tvers av helsetjenester og mer forskning på eksisterende samarbeidsprosesser. Formålet med forskningsprosjektet er derfor å undersøke utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom fastleger og barnevernet i arbeidet med utsatte barn, og utforske forhold som spiller inn på samarbeidet.

Prosjektet har to sentrale forskningsspørsmål:
1. Hvilke erfaringer og utfordringer har fastleger og barnevernsansatte fra samarbeid med motsvarende instans?
2. Hvilke samarbeidsprosesser er nødvendige mellom fastleger og barneverntjenesten for å gi gode tjenester til utsatte barn og deres familier?

Metode:

Bruk av kvalitativ metode, basert på intervjuer med 12-15 fastleger og fokusgruppediskusjoner med 20-22 ansatte i kommunal barneverntjeneste. Grounded Theory (GT) brukes som metodologi og analysetilnærming.

Formål:

Ønsket er at prosjektet kan bidra til trygge oppvekstvilkår og redusere innvirkningen av belastende hendelser ved å understøtte og videreutvikle samarbeid mellom fastleger og barneverntjenesten

Planlagte artikler:

Fastlegers samarbeidserfaringer med barnevernstjenesten
Samarbeid med fastleger – sett fra barneverntjenestens side
Samarbeidsprosesser for barnets beste –hvordan gjør vi det?